Interneta veikala lietošanas noteikumi

SIA “Puratos Latvia” ar mērķi informēt savus Pircējus šeit publicē internetveikala
www.puratos.lv/lv/mypuratos lietošanas noteikumus.


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti, izmantojot internetveikala www.puratos.lv/lv/mypuratos vietni (turpmāk – Vietne). Vietnes daļas “Privātuma politika” un “Sīkdatņu politika” ir neatņemama Noteikumu daļa.
1.2. Vietni administrē SIA “Puratos Latvia”, Latvijas uzņēmums, kas pienācīgi reģistrēts un darbojas Latvijas Republikā, vienotais reģistrācijas numurs 40003204932, adrese Daigones iela 22, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, Latvija (turpmāk - Pārdevējs).
1.3. Persona, kas apmeklē Vietni, apskata preces vai citu informāciju, vai jebkādā citā formā izmanto Vietnes pakalpojumus, tiek uzskatīta par Vietnes Pircēju (turpmāk – Pircējs).
1.4. Pircēja darbības, izmantojot Vietni, ietver visas darbības, ieskaitot - preču (turpmāk – Preces) apskatīšanu, jebkādas informācijas lasīšanu, preču saglabāšanu, pasūtījumu veikšanu u.t.t. (turpmāk – Pakalpojumi).
1.5. Pircējs, jebkādā veidā un formā izmantojot Vietni , apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt
šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.6. Pircējiem, kuri nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Vietnes pakalpojumus.
1.7. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt sniedzamos pakalpojumus, sniedzamo informāciju un citus nosacījumus, kā arī jebkuras Noteikumu nostādnes. Pārdevējs par grozītajiem Noteikumu nosacījumiem informē, norādot Noteikumu derīguma datumu. Aktuālā Noteikumu redakcija vienmēr ir publicēta Vietnē.


2. Intelektuālā īpašuma tiesības
2.1. Vietne ir saistīta ar un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, līgumi un vienošanās. Pārdevējs ir visu tiesību uz Vietnes saturu, ieskaitot autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, preču zīmes, Pārdevējas grupas uzņēmumu nosaukumus, komercnoslēpumus, īpašnieks un (vai) tam ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta Vietnē, ir Pārdevēja īpašums vai Pārdevējs likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības.
2.2. Pārdevējam arī pieder un (vai) Pārdevējs izmanto trešo personu sniegtās tiesības uz Vietnē sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, aizsargātajām preču zīmēm vai rūpnieciskā dizaina tiesībām, ieskaitot autortiesības. Pircējiem netiek dotas nekādas netiešās vai kādas citas licencētās tiesības izmantot jebkuras Pārdevējam piederošas un (vai) Pārdevēja ar trešo personu piešķirtajām tiesībām izmantojamās preču zīmes, dizainu vai ar autortiesībām aizsargājamus elementus, kā arī līdzīgus elementus, kas pieder jebkurai Vietnē norādītajai trešajai pusei.

2.3. Pārdevējs vai trešās puses, ja tas tiek piemērots, bez jebkādiem teritoriāliem ierobežojumiem saglabā īpašuma un autortiesības uz Vietni un tajā sniegto informāciju, ieskaitot neierobežotu satura sniegšanu Vietnē, attēlus, grafiskos elementus, tekstu, programmatūru, audio, video un mūzikas ierakstus, attēlus, logotipus, fotogrāfijas.
2.4. Jebkāda trešo personu un (vai) Pircēju veikta Vietnes satura, dizaina apstrāde, tulkošana, kopēšana, izplatīšana un (vai) citāda izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja atļaujas un (vai) neatbilstoši Noteikumiem ir autoru un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
2.5. Pircēji nekādā gadījumā nedrīkst mainīt, atjaunot, kopēt, atkārtoti publicēt, ievietot, sniegt, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinātos darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt Vietni un (vai) tās saturu (ieskaitot Vietnē sniegtos noteikumus un politikas), ieskaitot tekstu, aprakstus, kodus, grafiku, kodu un (vai) programmatūru vai jebkādu citu saturu, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu un (vai) atļauju šādu darbību veikšanai.


3. Pārdevēja tiesības un pienākumi
3.1. Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Vietnes funkcionēšanu, kā arī cenšas, lai Vietne darbotos nepārtraukti un bez aizķeršanās.
3.2. Pārdevējam ir visas tiesības jebkurā brīdi un bez īpašas paziņošanas Pircējam mainīt Vietni, tās funkcijas, sniedzamos pakalpojumus, Vietnes nosaukumu un (vai) interneta domēnu, kur Vietne sasniedzama, jebkādu Vietnes saturu vai tā daļu. Pircējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs netiks uzskatīta par atbildīgu par nekādām šādu un citu tamlīdzīgu darbību izraisītām negatīvām sekām Pircējam.
3.3. Pārdevējam ir tiesības bez atsevišķas paziņošanas Pircējam piesaistīt trešās personas jebkādu darbību, kas saistītas ar šiem Noteikumiem, veikšanai, kā arī trešajām personām nodot savas tiesības un saistības, kas tām rodas saskaņā ar šiem Noteikumiem vai to daļu.
3.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Vietnes darbību.
3.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot
Pircēja piekļuvi Vietnei, ja:
3.5.1. tas ir nepieciešams Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai arī pildot kompetentas varas institūcijas prasības;
3.5.2. tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Pārdevēja vai trešo personu tiesības un leģitīmās intereses;
3.5.3. tas ir nepieciešams, jo Pircējs, izmantojot pakalpojumus, ir radījis vai var radīt apdraudējumu citu Vietnes Pircēju drošībai;
3.5.4. tas nepieciešams, jo Pārdevējs vēlas un (vai) tai ir jāveic tehniskās darbības un (vai) Vietnes atjaunināšanas darbi;
3.5.5. Pircējs, izmantojot Vietni, nodara kaitējumu Vietnei un (vai) Vietnes reputācijai.


4. Pircēja tiesības un pienākumi
4.1. Izmantojot Vietni, Pircējs apņemas ievērot un nepārkāpt tiesību aktu prasības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses, ieskaitot tiesību aktus, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datu aizsardzību un citus.
4.2. Pircējs apsola neizmantot Vietni tādā veidā, kas varētu radīt apdraudējumu Pārdevēja sniedzamo pakalpojumu pienācīgai darbībai, Vietnes serveru, datu drošībai vai ierobežot Vietnes iespējas pienācīgi sniegt jebkādus pakalpojumus citām personām, kā arī neizmantot ļaunatūru un citu nevēlamu saturu.
4.3. Pircējs apņemas, veicot pirkumus un/vai reģistrējoties, sniegt pareizu un pietiekamu informāciju par sevi, ieskaitot savu patieso vārdu, tālruni, e-pastu un citu nepieciešamo informāciju.
4.4. Pircējam pieslēgšanās dati jāglabā tādā veidā, lai to neuzzinātu trešās personas, izņemot personas, kuras Pircējs ir pilnvarojis pārstāvēt Pircēju Vietnes izmantošanai. Pircējs apņemas nekavējoties paziņot e-pastā Pārdevējam, ja Pircēja pieslēgšanās dati un (vai) parole, kas nepieciešami Vietnes izmantošanai, ir tikuši zaudēti vai kļuvuši zināmi trešajām personām.
4.5. Pircējs saprot un piekrīt, ka gadījumā, ja Pircēja pieslēgšanās dati kļūst zināmi trešajām personām, šādas trešās personas var uzņemties saistības, kas kļūs saistošas Pircējam, kurš apņemas šādas saistības pieņemt un pienācīgi pildīt. Pārdevējami nav pienākuma pārbaudīt neviena Pircēja identitāti.
4.6. Pircējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā un pārzina Pircēja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Pārdevēja Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā norādītas svarīgas Noteikumu nostādnes, rekomendējam Pircējam tās uzmanīgi izlasīt, lai pārliecinātos, ka visas Privātuma politikas nostādnes tam ir saprotamas un pieņemamas.
4.7. Ja Pircējs konstatē nepienācīgu Vietnes darbību un (vai) traucējumus Vietnes darbībā, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

4.8. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.9. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.


5. Atbildība
5.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par tehniskiem, drošības vai citiem Vietnes programmatūras vai datortehnikas traucējumiem, kurus varēja izraisīt Vietnes lietošana (sīkdatnes, vīrusi u.t.t.).
5.2. Jebkāds saturs, kas ir lejuplādējams vai kā citādi iegūstams, izmantojot Vietni, Pircējs var lejuplādēt, pats uzņemoties visu risku, un par Pircēja datorsistēmai vai ierīcei nodarīto kaitējumu vai šādas lejuplādēšanas vai pakalpojumu lietošanas dēļ zaudētajiem datiem ir atbildīgs tikai pats Pircējs. Pircējs apņemas nodrošināt, lai Pārdevējam nekad nerastos nekāda tiesiskā atbildība, pienākums apmaksāt, atlīdzināt vai kā citādi kompensēt zaudējumus, kaitējumu vai citus izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Pircējs izmanto Vietni.
5.3. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi, Pārdevējs nekādā veidā neatbild par nekādu kaitējumu, ieskaitot netiešos zaudējumus vai peļņas, ienākumu un tamlīdzīgiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas dēļ vai kuri radušies tādēļ, ka Pircējs paļāvās uz Vietnē gūto informāciju.
5.4. Pārdevējs neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ Pircējam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem.
5.5. Pircējs atbild par pieslēgšanās datu pareizu lietošanu un glabāšanu. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus Pircējs var ciest tādēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju.
5.6. Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder Pārdevējam vai Pārdevēja grupas uzņēmumiem. Saites tiek publicētas klientu ērtībai un Pārdevējs nekādi nekontrolē vietnes, uz kurām saites ir sniegtas, tāpat arī Pārdevējs nevērtē šo vietņu saturu un neuzņemas atbildību par tajās esošo saturu, šādu vietņu izmantošanu vai piekļuvi šādām vietnēm.

5.7. Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.


6. Piemērojamās tiesību normas
6.1. Vietnes darbība tiek īstenota atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas raisījušies Vietnes darbības dēļ vai ir ar to saistīti, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja vienošanos neizdodas panākt – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā tiesās.
6.2. Līdztekus Noteikumiem attiecību starp Pircēju un Vietni regulēšanai tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību aktu nostādnes, speciālie nosacījumi un noteikumi, kā arī ierastā biznesa prakse.
6.3. Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumiem vai arī ja kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tā nepadara par nederīgām visas pārējās Noteikumu nostādnes.
6.4. Pircējam prasība un (vai) sūdzība par Vietnes darbību un pakalpojumiem vispirms ir rakstiski jāiesniedz Pārdevējam. Prasības un (vai) sūdzības lūdzam sūtīt uz e-pastu info.lv@puratos.com, norādot savu vārdu, e-pasta adresi, kā arī aprakstot nepienācīgo Vietnes darbību, kļūdu, traucējumus un (vai) tamlīdzīgi, kā arī norādot datumu (laiku) un ilgumu, ja tas ir iespējams.

 

7. Vispārīgie pirkšanas noteikumi

7.1. Šie preču pirkšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt.

7.2. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumos noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums.

 

8. Preces

8.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas un citas nianses. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

8.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

8.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts vai tiek saskaņots cits Preču piegādes laiks.

 

9. Personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

10. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

10.1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst sekojoši Pircēji, kas nav patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību):

a)     Pārdevēja esošie klienti;

b)     jauni Pārdevēja klienti pēc Līguma parakstīšanas.

10.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces interneta veikalā.

10.3. Pasūtāmo Preču summas minimālais apjoms nav noteikts, tomēr ja pasūtāmo Preču apjoms nesasniedz 100 kg, Pircējam tiek piemērota piegādes maksā EUR 20 par katru piegādi.

10.4. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

10.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, un parakstījis Līgumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu, ja vien Pircējam nav piemērota pēcapmaksa. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

10.6. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

10.7. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai Pārdevēja noliktavā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts) vai informē par to, ja kāda no Precēm šobrīd nav pieejama.

10.8. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek reģistrēts un uzglabāts pie Pārdevēja.

10.9. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju vai tas tiks pievienots sūtījumam, atkarībā no pasūtījuma apjoma. . PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.

10.10. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

 

11. Tiesības grozīt noteikumus

11.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

a)     apmaksas noteikumu grozījumiem;

b)     piemērojamo tiesību aktu grozījumiem;

c)     citiem pamatotiem iemesliem.

11.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

 

12. Piegāde

12.1. Pēc Pircēja izvēles, Preces piegādā Pārdevējs uz Pircēja norādīto adresi vai Preces ir iespēja saņemt Pārdevēja Noteikumos norādītajā adresē.

12.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties  Preču piegādes pakalpojumu, Preču pārdošanas līgumā norāda precīzu Preču piegādes vietu. Piegādes cena pasūtījumam līdz 100 kg ir 20 EUR, virs 100 kg pasūtījumam piegādes cena ir 0,00 EUR.

12.3. Pircēja pasūtījums tiek izpildīts plānotajā piegādes dienā kas norādīta paziņojumā par izsūtīšanu, izņemot gadījumus, ja iestājas notikumi, ko Pārdevējs nekontrolē .

12.4. Parasti Preces tiek piegādātas uz Preču pārdošanas līgumā norādīto adresi Preču pārdošanas līgumā norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu pa e-pastu.

12.5. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Par to papildu transporta maksa netiek iekasēta.

12.6. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam un kad Pircējs ir pilnībā apmaksājis Preces. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

12.7. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli, ņemot vērā kurjeru pakalpojumus sniedzošas (-o) organizācijas (-u) noteikumus. 

12.8. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

12.9. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

12.10. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.

12.11. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

12.12. Pircējam ir pienākums Preču piegādes brīdī pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

 12.13. Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sniegti Preču pārdošanas līgumā norādītajos termiņos.

12.14. Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā Līgumā norādītajā termiņā, ja ir paredzēta Preču saņemšana Pārdevēja adresē. Pasūtījums var tikt atcelts, ja preces netiek izņemtas Līgumā norādītajā termiņā.

12.15. Saņemot Preces Pārdevēja adresē, Pircējam ir pienākums:

a)     norādīt pasūtījuma numuru;

b)     uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

12.16. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

12.17. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

a)     konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;

b)     Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

12.18. Papildinformācija, kas ir saistīta ar Preču piegādi, sniegta Preču pārdošanas līgumā.

 

13. Preču cena un piegādes izdevumi 

13.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 13.5. punkts.

13.2. Preču cenas var mainīties, bet šajā gadījumā Pārdevējs pēc iespējas īsākā laikā informē par to Pircējus.

13.3. Preču cenas tiek norādītas, neskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. PVN tiek pieskaitīts, noformējot gala pasūtījumu. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.

13.4. Preču cenas neietver pasūtījuma piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti Preču pārdošanas līgumā.

13.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

 

14. Apmaksa

14.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties atkarībā no konkrētā Līguma noteikumiem:

a)     ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN pēcapmaksas faktūrrēķinā;

b)     ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā.

14.2. Pircējam obligāti pasūtījuma informācijā jānorāda uzņēmuma reģistrācijas numuru ātrākai maksājuma identifikācijai. Šādā veidā pasūtījums sistēmā tiks ātrāk apstiprināts un tiks uzsākta ātrāka tā izpilde.

14.3. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:

a)     kad pirkuma summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā – 14.1. b. punkta gadījumā;

b)     nekavējoties, pēc pasūtījuma izveides, kā tas ir paredzēts – 14.1. a. punkta gadījumā.    

14.4. Detalizēta informācija, kas ir saistīta ar apmaksu, sniegta Preču pārdošanas līgumā.

 

15. Preces kvalitāte

15.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs apņemas nodrošināt  Preces kvalitāti atbilstoši  Preces specifikācijām. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preču drošuma radītāju atbilstību  ES  un LR normatīvo aktu  prasībām.

15.2. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

15.3. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to izdarīt pa e-pastu info.lv@puratos.com

15.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāpievieno Preces iegādes PVN faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda šāda informācija:

a)     Preces nosaukums, kods, partijas numurs;

b)     jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

c)     jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

15.5. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a)     Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;

b)     attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

c)     atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

15.6. Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

15.7. Par garantijas jautājumiem Pircējs var interesēties uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: info.lv@puratos.com

 

16. Nepārvaramas varas apstākļi

16.1. Puses nebūs atbildīgas par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pušu kontroles.

16.2. Notikums ārpus Puses kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Puse pamatoti nevar kontrolēt.

16.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Puses kontroles, kas ietekmē pienācīgu Puses saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

a)     Puse nekavējoties informēs otru Pusi; un

b)     Puses saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Puses kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

 

17. Informācijas sūtīšana

17.1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.

17.2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info.lv@puratos.com vai parasto vēstuli adresētu SIA “Puratos Latvia”” uz adresi Daigones iela 22, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, Latvija. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli).

17.3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

 

18. Citi noteikumi

18.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

18.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

18.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

18.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

18.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

18.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

18.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

18.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.