100% apņēmība

Apņemamies attīstīt, ražot un izplatīt augstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus. Integrētas kvalitātes vadības sistēmas (Total Quality Management) ieviešana ir būtisks veiksmes faktors mūsu izcilības un produktu un pakalpojumu uzticamības nodrošināšanā.

Drošība un veselība

Apņemamies attīstīt, ražot un izplatīt visā pasaulē produktus, kas atbilst likumdošanas un starptautiskajām pārtikas drošības prasībām un pārsniedz tās. Mums ir īpaši svarīga veselībai draudzīga darba vide, kurā apmācības un drošības veicināšana ir viens no pamatpienākumiem pret mūsu darbiniekiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un klientiem.

Ilgtspēja

Apņemamies sasniegt mūsu stratēģiskos, ekonomiskos un operatīvos mērķus, kontrolējot ietekmi uz vidi un respektējot visu iesaistīto pušu un sabiedrības intereses.